Експериментальна робота

бесплатно Скачать программы без регистрации и лучшие шаблоны для dle скачать hd фильмы скачать бесплатно

Витяг з перспективного

плану школи на 2013-2017 рр..

Розділ ХІ.

Навчально - експериментальний проект

«Особистісний розвиток учасників навчально-виховного процесу»

на 2013-2017 рокиМета дослідження: створення в школі на засадах особистісно-розвивального підходу системи навчально-виховної роботи, орієнтованої на соціалізацію учнів з урахуванням та розвитком потен­ційних можливостей кожної особистості.

Предмет дослідження: інтелектуальна творча ді­яльність учителів та учнів в умовах навчально-виховного процесу, яка сприяє особистісному розвитку.

Об'єкт дослідження:процес особистісного розви­тку учнів і вчителів у педагогічній взаємодії.

Гіпотеза дослідження: запровадження в навчаль­ному закладі на засадах особистісно-розвивального підходу системи навчально-виховної роботи, створення сприятливих умов для навчання й розвитку школярів, формування ефективної моделі співпраці учнів і вчителів.

 

Завдання дослідження:

1.Проаналізувати й опрацювати сучасну науково-методичну літературу з проблеми.

2.Систематизувати й проаналізувати особливості навчально-виховного процесу, виявити види діяльності, що позитивно впливають на розвиток особистості.

3.Психолого-педагогічний супровід процесу розви­тку особистості.

4.Розробка та апробація моделі навчально-виховного процесу, спрямованого на особистісний розвиток йогоучасників.

5.Створення сприятливих умов для всіх учасників навчально-виховного процесу з метою особистісного розвитку на основі наукового підходу.

6.Розробка й упровадження системи особистісно зорієнтованого управління.

7.Представлення результатів роботи на відкритих уроках, семінарах та в статтях фахової літератури.Програма дослідно-експериментальної роботи на 2013—2017рр.

І. Організація експерименту

 

№з/п

Зміст

Відповідальні

Термін

Примітка

1

Створити творчу групу з розробки та реалізації програми впровадження дослідно-експериментальної роботи в школі

Керівник навчального закладу, керівник експерименту

2013р.

 

2

Створити сприятливі умови для проведення дослідно-експериментальної роботи в школі

Керівник навчального закладу, заступники директора

2013—2017 рр.

 

3

Розробити й затвердити план проведення дослід­но-експериментальної роботи в школі

Керівник навчального закладу, творча група

2013 р.

 

4

Залучити до співпраці різноманітні громадські організації

Керівник навчального закладу

2013—2017рр.

 

5

Допомогти висвітлити перебіг дослідно-експери­ментальної роботи в школі

Творча група

2013—2017рр.

 

6

Презентувати проведення дослідно-експери­ментальної роботи в школі на педагогічних конференціях, семінарах, освітянських виставках

Керівник навчального закладу, творча група

2013—2017рр.

 

7

Підбити підсумки проведення дослідно-експери­ментальної роботи в школі

Керівник навчального закладу, керівник експерименту

2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІ. Науково-методична діяльність

№з/п

Зміст

Відповідальний

Термін

Примітка

1.

Визначити мету, принципи, завдання й методи роботи за темою «Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми»

Керівник навчального закладу, керівник експери­менту

2013 р., вересень

 

2.

Узагальнити особистий досвід і досвід роботи педагогічних колективів НЗ щодо питань застосу­вання різноманітних форм та методів навчання й виховання обдарованих дітей

Керівник навчального закладу, керівник екс­перименту

2013—2014 рр.

 

3.

Розробити й апробувати програми для навчання та розвитку обдарованих дітей у позаурочний час

Керівник експерименту, творча група

2013—2014 рр.

 

4.

Розробити методичні рекомендації стосовно на­вчання та розвитку обдарованих дітей

Керівник експерименту, творча група

2014 р.

 

5.

Забезпечити інформаційно-методичний супровід програми експериментальної діяльності (тематичні добірки літератури та картотеки, методичні роз­робки уроків і позаурочних заходів тощо)

Психолог, бібліотекар школи

2013—2017 рр.

 

6.

Упроваджувати в навчальний процес нові освітні технології, проводити конференції, семінари, засідання предметних кафедр із питань виявлення, розвитку й підтримки обдарованих дітей

Керівник експерименту, творча група, керівники МО

2013—2017рр.

 

7.

Проводити тренінги та методологічні семінари з питань психолого-педагогічних і методичних аспектів роботи з обдарованими дітьми

Керівник експерименту, психолог, творча група

2013—2017 рр.

 

8.

Упроваджувати науково-методичне навчання (практичні семінари, консультації, круглі столи тощо) вчителів, класних керівників, сприяти створенню соціально-психологічних умов для цілісного розви­тку обдарованих дітей

Керівник експерименту, психолог, творча група

2013—2017рр.

 

9.

Брати участь у виставках нових освітніх технологій, творчих проектах, конкурсах, орієнтованих на вдо­сконалення роботи з обдарованими дітьми

Керівник навчального закладу, творча група, психолог

2013—2017рр.

 

10.

Забезпечити якісну підготовку учнів до участі в міських, обласних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах науково-дослідних робіт учнів МАН України, наукових учнівських конференціях, ви­ставках творчих робіт

Керівник навчального за­кладу, учителі-предметники

2013—2017 рр.

 

 

ІІІ. Психолого-педагогічний моніторинг та аналіз

 

№з/п

Зміст

Відповідальний

Термін

Примітка

1

Обґрунтування й визначення рівнів засвоєння учнями знань та вмінь із предметів, виявлення типів обдаро­ваних учнів, які навчаються в навчальному закладі

Керівник навчального закладу, психолог, класні керівники

2013—2014 рр.

 

2

Науково-практичне навчання учителів-предметників, класних керівників методів, прийомів та форм роботи з обдарованими дітьми

Керівник навчального закладу, керівник експери­менту, психолог

2013 р.

 

3

Визначення рівня компетентності та особистісного розвитку педагогічних працівників

Керівник експерименту, психолог

2013 р.

 

4

Добір та обґрунтування діагностичного інструмен­тарію щодо розробки системи заходів соціально-психологічної підтримки й супроводу обдарованих дітей навчального закладу

Психолог

2013—2014 рр.

 

5

Організація психолого-діагностичного дослідження з визначення особливостей особистісного розвитку обдарованих школярів

Психолог, класні керівники

2013—2014 рр.

 

6

Визначення й відстеження типу міжособистісних і міжгрупових стосунків обдарованих учнів у колек­тиві, соціально-психологічного клімату учнівських і педагогічних колективів

Керівник навчального закладу, психолог

2013—2017 рр.

 

7

Визначення й відстеження соціально-психологічного статусу обдарованих учнів у класних колективах, шкільному середовищі, спосіб впливу сім'ї та со­ціуму на особливості розвитку обдарованих школярів

Керівник навчального закладу, психолог, класні керівники

2013—2017 рр.

 

8.

Визначення рівнів розкриття обдарованості дітей у процесі реалізації системи заходів їхньої соціально-психологічної підтримки й супроводу

Керівник начального закладу, психолог

2013—2017 рр.

 

9.

Проведення комплексного аналізу психолого-педагогічного моніторингу всіх учасників навчально-ви­ховного процесу

Керівник навчального закладу, керівник експери­менту, психолог

2013—2017 рр.

 

IV. Система заходів соціально-психологічної підтримки й супроводу обдарованих дітей

№з/п

Зміст

Відповідальний

Термін

Примітка

1

Проведення методологічних семінарів-практикумів із питань особистісного розвитку обдарованих учнів з урахуванням їхніх вікових особливостей

Районний метод.каб.,керівник експерименту, керівник навчального закладу

2013—2014 рр.

 

2

Проведення психолого-педагогічних консиліумів із метою створення психологічних умов для розкриття та розвитку обдарованих учнів

Районний метод.каб.,керівник експерименту, керівник навчального закладу

2013—2014 рр.

 

3

Проведення психолого-педагогічних консиліумів, семінарів-практикумів з учителями-предметниками щодо питань упровадження інтерактивних форм проведення уроків, факультативних занять, які сприяють розкриттю обдарованості дітей

Районний метод.каб.,керівник експерименту, керівник навчального закладу

2016—2017 рр.

 

4

Створення соціально-психологічних умов для розкриття обдарованості дитини на уроках під час навчально-виховного процесу

Керівник навчального закладу, керівник експерименту

2013—2017 рр.

 

5

Проведення корекційно-розвивальних занять з обдарованими учнями щодо набуття навичок творчого саморозвитку (індивідуальні та групові форми)

Районний метод.каб., керівник експерименту, керівник навчального закладу

2013—2017 рр.

 

6

Проведення корекційно-розвивальних занять з обдарованими учнями з набуття навичок спілкування на продуктивному рівні

Керівник навчального закладу, психолог

2013—2017 рр.

 

7

Опанування обдарованими дітьми навичок саморегуляції та релаксації

Керівник навчального закладу, психолог, класні керівники

2013—2017 рр.

 

8

Формування вмінь учнів адаптуватися в соціальному середовищі

Керівник навчального закладу, психолог, класні керівники

2013—2017 рр.

 

 

План дослідно-експериментальної роботи

 

№ з/п

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

1

Створення сприятливих умов для проведення дослідно-експе­риментальної роботи в школі

Створення умов для гармо­нійного розвитку особистості педагога, учня, виявлення й під­тримка обдарованого вчителя, школяра, стимулювання їхнього творчого потенціалу, розвиток науково-пошукової діяльності

Забезпечення переходу на особистісно зо­рієнтоване управління педколективом та навчально-виховним процесом

Керівник навчаль­ного закладу, за­ступники директора, 2013/14 н. р.

Моделювання особистісно-розвивальної системи методичної роботи школи

Засідання педагогічної ради:

1.Чинники компетентнісного підходу до реалізації навчально-виховного процесу.

2. Аналіз гурткової роботи у формуванні духовно-естетичних цінностей школяра. Роль інтерактивних технологій у реалізації творчого потенціалу обдарованої молоді

Ознайомлення всього колективу, обговорення результатів І етапу, затвердження плану роботи на II етап

Визначення шляхів діяльності гімназії за дослідницькою темою (створення банку психолога-педагогічних діагностик, планування шляхів реалізації теми). Забезпечення послі­довності розв'язування завдань взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу

Керівник навчаль­ного закладу, за­ступники директора, жовтень2014 р.


№ з/п

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

 

2.Педрада «Роль потенціалу уроку в розвитку творчих здібностей учнів, формування їх ключових компетентностей в умовах реалізації особистісно-зорієнтованого підходу».

 

Визначення напрямів роботи, розподіл обов'язків, взаємодії учасників навчально-виховного процесу

Опанування педагогіч­ним колективом відпо­відних компетенцій. Забезпечення інфор­маційно-методичного супроводу програми експериментальної діяльності

Керівник навчаль­ного закладу, за­ступники директора, лютий ,2014

 

 

3. Педрада «Створення умов для вільного вибору особистос­ті школяра шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності»

Вивчення та апробація сучасних особистісно зорієнтованих тех­нологій навчання й виховання

Розробка методичного забезпечення

Керівник навчально­го закладу, заступни­ки директора, березень 2014 р.

 

 

4.Педрада « Інноваційні педагогічні технології – головний чинник формування успішної особистості»

 

Формування практич­них умінь і навичок застосування осо­бистісно зорієнтованих технологій

Керівник навчаль­ного закладу, за­ступники директора, травень 2015 р.

2.

Організація роботи творчої групи:

1. Виховання інтересу до навчання, формування ключових компетентностей школярів через активні форми на уроці, використання новітніх технологій

Вивчення та апробація сучасних особистісно зорієнтованих технологій навчання та ви­ховання. Розробка рекомендацій для вчителів, програм, планів, структур, створення банків особистісно зорієнтованих технологій, навчально-методич­ного забезпечення викладання предметів

Створення навчально-методичного комплексу з метою підвищення ефективності на­вчально-виховного процесу та методичного забезпечення теми дослідження

Психолог, учителі школи, упродовж 2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

3

Засідання МО:

1. «Організація пізнавальної діяльності на окремих етапах уроку».

2. «Впровадження інновацій. Сучасний урок: проблеми і перспективи».

3. «Розвиток творчої ініціативи вчителів щодо вдосконалення уроку».

4. «Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі використання проб­лемного навчання».

Системне проведення мето­дичних заходів, спрямованих на опанування педагогічним колективом інноваційних техно­логій навчання й виховання, на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

Створення комплексної системи формування життєвої компетентнос­ті випускника школи. Портрет особистісно зорієнтованого вчителя-методиста. Формування практич­них умінь і навичок застосування осо­бистісно зорієнтованих технологій. Забезпечення умов для самоосвіти педагогів. Корекція знань педпрацівників із питання

Керівники МО, жовтень, січень, лютий, березень

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

4

Методичні семінари:

1. «Педагогіка підтримки дитини в процесі її розвитку».

2. «Інтелектуальна обдарова­ність дитини: реалії, проблеми, перспективи». Семінар-тренінг «Учень і вчитель у творчому процесі». Панорама творчих уроків учи­телів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклу.

Створення організаційних умов для безперервного вдосконален­ня фахової освіти, кваліфікації та професійної майстерності педагогів. Обмін досвідом у застосуванні особистісно зорієнтованих технологій. Відпрацювання та впровадження методики осо­бистісно орієнтованого уроку

Мотивація членів пе­дагогічного колективу, формування готовності вчителів до інновацій­ної діяльності. Моделювання осо­бистісно орієнтованого уроку

Заступник директора з НВР, жовтень— лютий

 


№ з/п

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

 

Організація та проведення шкільного й участь у районному конкурсі «Вчитель року». Місячник педагогічної майстерності. Відкриті уроки, позакласні заходи вчителів

 

 

 

5.

Розробка анкет, тестів, завдань. Статистичне опрацювання даних, їх аналіз і трактування, формування висновків

Аналіз результативності та ефективності використання методичних форм різної спря­мованості для впровадження особистісно орієнтованого навчання в педпрактику

 

Творча група, упро­довж року

Система заходів соціально-психологічної підтримки та супроводу учасників

навчально-виховного процесу

Робота з педагогами

1

Психологічний лекторій «Адаптація учнів» для класних керівників 1—5-х класів та вчителів-предметників

Розуміння всіх аспектів адап­таційного періоду класними керівниками та вчителями-предметниками

Профілактика дезадап­тації учнів

Психолог, вересень

2

Тренінг «Психологічне здоров'я вчителів — для збереження гідності дитини»

Відпрацювання навичок керування своїми емоціями

Уміння керувати своїми емоціями

Психолог, вересень

3

Створення творчої групи

Вибір теми для дослідження. Розробка плану роботи творчої групи, опрацювання теоретич­ного матеріалу

Дослідження індивіду­альних особливостей, використання напра­цьованого матеріалу на практиці

Психолог, вересень

4

Психологічний лекторій «Пси­хологічний аспект у підготовці до ДПА і ЗНО»

Допомога учням у процесі підготовки. Рекомендації пси­холога

Допомога учням у процесі підготовки до ДПА і ЗНО

Психолог, жовтень

5

Психологічний лекторій «Причини появи труднощів у навчанні та їх подолання»

Аналіз причин появи труднощів у навчанні, пошук способів до їх подолання

Психологічна просвіта вчителів задля про­філактики та своєчасної допомоги дітям

Психолог, березень

Робота з учнями

1

Діагностичний аспект

Проведення діагностики

Визначення потенцій­них можливостей та проблем кожного учня

Психолог, 2014/15 н. р.

2

Практичні заняття «Психологіч­ний аспект у підготовці до ДПА і ЗНО»

Допомога учням у процесі підготовки. Рекомендації пси­холога. Проведення практичних занять

Допомога учням у про­цесі підготовки. Позбавлення тривоги, напруженості. Уміння керувати своїми емоціями

Психолог, 2014/15 н. р.

3

Казкотерапія «Лісова школа»

Разом із дітьми 1-х класів читати й опрацьовувати зміст кожної казки

Покращення адаптацій­ного періоду

Психолог, вере­сень—січень 2014/15 н.р.

4

Казкотерапія

Використання казкотерапії в разі появи дитячих проблем

Розв'язання дитячих проблем

Психолог, 2014/15 н.р.

5

Розвивальні програми

Опрацювання на практиці еле­ментів з розвивальних програм для покращення своїх успіхів у навчанні

Розвиток психічних процесів

Психолог, 2014/15н.р.

6

Консультації

Допомога учням, які звертають­ся до психолога

Дати дитині зрозуміти, що й ми усвідомлюємо, наскільки важливою є її проблема, підвести до свідомого самостійного її розв'язання

Психолог, 2014/15н.р.

 Продовження